OBCHODNÍ PODMÍNKY – MINDFULNESS CLUB Z.S.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost Mindfulness Club z.s. (jak je definována níže), vydává tyto Produktové podmínky Mindfulness Club CZ („Produktové podmínky“), které upravují další podmínky používání Elektronického systému Mindfulness Club TV a souvisejících Služeb.

1.2 Poskytovatelem Mindfulness Club CZ a souvisejících Služeb v níže uvedených zemích je příslušná společnost určena následovně:

Mindfulness Club z.s. se sídlem Varšavská 715/36, 120 00  Praha 2 – Vinohrady, Česká republika, IČO: 07637047, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 71928

1.3 Kontaktní údaje jsou dostupné na www.mindfulnessclub.cz/kontakt

2. DEFINICE NĚKTERÝCH POUŽITÝCH POJMŮ

2.1 Pojmy použité v textu Produktových podmínek mají následující význam:

 (a) Uživatel-spolupracovník: Uživatel, který je zároveň zaměstnancem klienta Mindfulness Club z.s. nebo jinak spolupracující s klientem Mindfulness Club z.s., kterému je zpřístupněn Elektronický systém Mindfulness Club CZ nebo související Služby na základě smluvního vztahu mezi Mindfulness Club z.s. a takovým klientem.

2.2 Další pojmy použité v těchto Produktových podmínkách, ale blíže těmito Produktovými podmínkami nespecifikované, mají význam stanovený Podmínkami používání.

3. POPIS SLUŽBY

3.1 Služba je poskytována Mindfulness Club z.s. prostřednictvím Elektronického systému Mindfulness Club CZ , kde Mindfulness Club z.s. zveřejňuje jednotlivé online kurzy (lekce), jejichž zhlédnutí může být úplatné i bezúplatné.

3.2 Mindfulness Club z.s. zpřístupní Uživateli Službu ve sjednaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých lekcí a bez omezení počtu vykonání závěrečných testů a kvízů. Stažení obsahu Služby není Uživateli umožněno.

4. REGISTRACE UŽIVATELE

4.1 Uživatelé jsou povinni se před používáním Elektronického systému Mindfulness Club CZ zaregistrovat prostřednictvím svého účtu na sociální síti nebo prostřednictvím registračního formuláře dostupného na internetových stránkách Elektronického systému Mindfulness Club CZ po vyplnění pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy Uživatele je nezbytné pro dokončení registrace do Elektronickeho systému Mindfulness Club CZ. Registrace Uživatele je bezplatná.

4.2 Registrací Uživatele dojde k vytvoření Účtu a Uživatel tak bude oprávněn po zadání přístupových údajů k používání Elektronického systému Mindfulness Club CZ.

4.3 Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

4.4 Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Služby jsou Uživatelům poskytovány bezúplatně v případě takových Služeb, u kterých je v Elektronickém systému Mindfulness Club CZ uvedeno, že jsou zdarma. V případě placených Služeb je jejich poskytování podmíněno zaplacením ceny uvedené v rámci aktuální nabídky v Elektronickém systému Mindfulness Club CZ.

5.2 Platbu za úplatné Služby lze provést bezhotovostně způsobem umožněným platební bránou Go Pay.

5.3 Cena Služeb je v Elektronickém systému Mindfulness Club CZ uvedena jako konečná a poplatků vždy u příslušného kurzu dle aktuální nabídky. Mindfulness Club z.s. není plátcem daně. včetně daní 

6. REKLAMACE

6.1 Mindfulness Club z.s. přijímá reklamace primárně na e-mailové adrese events@mindfulnessclub.cz

6.2 Uživatel je povinen otestovat před uhrazením ceny Služby, zda mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na Elektronickém systému Mindfulness Club CZ. Úhradou ceny Služby Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotnou Službu. LMC je oprávněna zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

7.1 Uživatel uzavřením smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby Mindfulness Club z.s. zpřístupnil Službu Uživateli před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ke zpřístupnění Služby ze strany LMC dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet Mindfulness Club z.s. či na účet platební brány. Pokud bude Uživateli ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy takto Služba zpřístupněna, nemá Uživatel právo takto od smlouvy odstoupit.

7.2 Nejde-li o případy dle článku 7.1, má Uživatel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Uživatel musí o svém odstoupení od smlouvy informovat Mindfulness Club z.s. (aniž by musel uvádět důvod).

7.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy na events@mindfulnessclub.cz. V případě odstoupení od smlouvy Mindfulness Club z.s. vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jí bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, část platby, které obdržela od Uživatele. Vrácení plateb proběhne ze strany Mindfulness Club z.s. bezhotovostně zasláním prostředků na účet Uživatele.

8. UŽIVATELÉ-SPOLUPRACOVNÍCI

8.1 Tento článek 8 se vztahuje pouze na Uživatele-spolupracovníky.

8.2 Uživatelé-spolupracovníci, kterým je prostřednictvím jejich Zaměstnavatele nabídnuta možnost používat Službu, jsou povinni před používáním Elektronického systému Mindfulness Club CZ dokončit registraci prostřednictvím odkazu v e-mailové pozvánce zaslané společností LMC. Uživatel-spolupracovník po obdržení e-mailové pozvánky vyplní heslo ke svému Účtu, tímto krokem je registrace Uživatele-spolupracovníka dokončena.

8.3 Společnost Mindfulness Club z.s. zpřístupní Uživateli-spolupracovníci Službu pouze pro jeho vlastní potřebu a pro naplnění potřeb příslušného klienta Mindfulness Club z.s. a v rozsahu sjednaném mezi Mindfulness Club z.s a takovým klientem.

8.4 V případě Uživatelů-spolupracovníků je platba za Služby hrazena příslušným klientem Mindfulness Club z.s. Pro účely používání Elektronického systému Mindfulness Club CZ ze strany Uživatelů-spolupracovníků se tak neuplatní články 5 až 7 těchto Produktových podmínek.

9. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

9.1 Veškerý obsah Elektronického systému Mindfulness Club CZ je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je Mindfulness Club z.s., popřípadě příslušní poskytovatele licence. Zpřístupněním Služby Uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

9.2 Uživateli nesmí používat Mindfulness Club CZ nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal Mindfulness Club CZ nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Mindfulness Club z.s.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 17. 7. 2022

Mindfulness Club z.s